Fokusfrågor 2014

För ett feministiskt Storstockholm

Feministiskt initiativ vill ha ett jämställt och jämlikt samhälle där invånarnas behov går först. Vi vill se ett samhälle där mataffärer och annan service, vård och omsorg, kultur och föreningsliv finns nära. Vi vill se ett samhälle med stark och lokal förankrad demokrati. Vi vill se ett öppet samhälle där alla har samma möjligheter oavsett vilka förutsättningar man har, var man kommer ifrån eller vilket medborgarskap man har. Vi vill se ett samhälle där välfärden är allas angelägenhet och politiken garanterar att alla invånare kan leva ett bra liv, där skatterna anpassas till välfärden och inte tvärtom.

Migration

Feministiskt initiativ vill ha en värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor ska det vara varje människas rätt att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Vi vill öka flyktingmottagandet i Stockholmsregionen och på alla sätt stödja dem som kommer hit, med boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och inte minst aktiva åtgärder för att ta sig ut i arbetslivet.

Som det ser ut idag lever vissa grupper, som papperslösa, flyktingar och EU-immigranter i en ohållbar situation. Alla Stockholms invånare måste kunna forma sina liv, vara delaktiga och påverka på lika villkor, oavsett medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Därför kommer vi verka för att Stockholm ska vara en fristad för papperslösa. Förskola och skola, äldreomsorg och sjukvård ska vara självklar för alla, oavsett om man har uppehållstillstånd. Det ska också vara trygga platser, där det inte ska vara tillåtet att söka efter personer för att avvisa dem.

Stadsplanering

Feministiskt initiativ vill ha en levande och tillgänglig stad där alla får plats och kan leva sina liv så enkelt som möjligt. Det betyder fler bostäder, hyresrätter med rimliga hyror, en utbyggd och avgiftskollektivtrafik, närhet till service och ett stopp för segregationen.

Vi har en vision om en stad där alla invånare kan nå samhällsservice, mataffärer, förskola och skola, bibliotek, grönområden och vårdcentral på 15 minuter, utan att behöva ta bilen. Därför måste det finnas både service lokalt och goda kommunikationer. Vi vill stoppa utvecklingen av köpcentrum och istället bygga bostadsområden med öppna centrum.

Dagens samhälle är byggt kring bilismen, med motorleder som skär genom bebyggda områden. Det satsas stora summor på bilvägar och trafikleder, samtidigt som trycket på kollektivtrafiken ökar. Vi vill att gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt när det planeras nya områden. Om vi prioriterar och bygger ut kollektivtrafiken kan vi på sikt ersätta privatbilismen.

Alla har rätt till en bostad, det står i grundlagen. Feministiskt initiativ vill att kommunerna tar sitt ansvar och bygger bort bostadsbristen. De nya bostäder som byggs ska vara hyresrätter med hyror som även lågavlönade har råd med.

Kultur

Feministiskt initiativ tycker att kulturen är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Vi vill arbeta för att det ska finnas mycket kultur av många olika slag i Stockholm. Vi tycker att det är viktigt att alla kan ta del av och vara med och skapa kultur, oavsett vem man här, vilken inkomst man har eller var man bor.

Idag saknas många kulturutövare i det offentliga rummet, eftersom man utgår från en snäv och traditionell definition av vad kultur är. Vi vill att de kulturinstitutioner som är skattefinansierade medvetet ska arbeta för ett jämställt utbud och innehåll. De ska aktivt sträva för att ge röst och delaktighet åt grupper och uttryck som annars inte ges plats.

Det offentliga rummet tillhör människorna i staden. Därför vill vi se ett Storstockholm utan reklam på offentliga platser som gator och torg och i kollektivtrafiken, och att vi istället ger utrymme för konst och kultur.

Välfärd

Feministiskt initiativ vill ha ett tryggt samhälle för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Det sociala skyddsnätet ska vara starkt och bärande. Vi ska utgå från vilka behov det finns och beräkna kostnaderna utifrån det, inte tvärtom.

Hur välfärden ser ut påverkar allas vår vardag, och särskilt kvinnor. Om inte barnomsorgen fungerar på grund av för stora barngrupper och för lite personal känner föräldrar sig inte trygga nog att lämna barnen där. Om äldreomsorgen inte fungerar måste barn sköta vardagen åt sina åldrande föräldrar. Och det är framför allt kvinnorna som tar på sig de sysslorna och går ner i arbetstid för att hinna med, och till följd tjänar mindre under arbetslivet och får sämre pension.

Det är också främst kvinnor som arbetar i offentlig sektor, som bär välfärden på sina axlar med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Kvinnor betalar dubbelt för bristerna i våra offentliga verksamheter. Lönerna måste höjas och arbetsvillkoren förbättras.

Medborgardemokrati

Feministiskt initiativ anser att en viktig del av den kommunala demokratin är att invånarna kan påverka politiken. Vi vill öka invånarnas delaktighet i kommunernas utveckling. Vi vill ha ett samhälle där man tar tillvara på det politiska engagemang som redan finns och som aktivt arbetar för att inkludera fler i det politiska samtalet. Ju fler röster som är delaktiga, desto fler perspektiv kommer att synas på den politiska dagordningen.

I Stockholmsregionen bor mycket människor med många olika bakgrunder och förutsättningar. Men politiken utgår ofta från den vita medelklassen, där områden med mycket villor och bostadsrätter prioriteras framför de där många bor i hyresrätt. Representationen i fullmäktige är ofta skev. Därför vill vi verka för att stärka användandet av medborgarförslag, skapa dialogforum och säkerställa avgiftsfria mötesplatser. I Stockholms stad, landets mest folkrika kommun, vill vi förstärka och utöka den lokala demokratin genom direktval till stadsdelsnämnderna.