Stadgar

§ 1 Föreningens namn och organisationsnummer
Föreningens namn är Feministiskt initiativ Region Stockholm (nedan FiRS). Föreningen är registrerad
som ideell förening hos skattemyndigheten, med organisationsnummer 802435-0616. Föreningen är
en avdelning till Feministiskt initiativ vars organisationsnummer är 802422-9497.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föreningens omfattning
Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som till medlemsregistret har uppgett en adress i
Stockholms län är medlemmar i FiRS. Se även § 5.

§ 4 Föreningens ändamål
FiRS har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för
opinionsbildning och att driva politiska frågor inom regionen.
Feministiskt initiativs syfte är att på demokratisk politisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism
och heteronormativitet samt motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet,
föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och
ålder.

FiRS ska verka för folkbildningsverksamhet, vilken ska omfatta egna medlemmar och kan vara öppen
för icke medlemmar.

FiRS ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på regional nivå, såväl
inom som utanför parlamentariska församlingar.

FiRS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i
övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiRS ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk för
kommunikation mellan regionens enskilda medlemmar, regionens kommunföreningar och den
nationella styrelsen för feministiskt initiativ.

FiRS har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på regional nivå, rörande såväl politiska
som organisatoriska frågor.

FiRS ska arbeta i enlighet med denna stadga, med plattform och stadgar för Feministiskt initiativ,
samt med riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte och medlemsmöte.

§ 5 Medlemskap
Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som till medlemsregistret har uppgett en adress i Stockholms län är medlemmar i FiRS. Medlem i Fi som är folkbokförd i övriga landet och vill verka i Stockholmsregionen, kan efter ansökan medges medlemskap utan rösträtt.

§ 6 Medlems utträde
Medlem som utträder ur Feministiskt initiativ utträder samtidigt ur FiRS. Medlem i FiRS som är
folkbokförd i övriga landet kan utträda ur FiRS efter anmälan till styrelsen.

§ 7 Medlems uteslutning
Medlem som uteslutits ur Feministiskt initiativ är automatiskt utesluten ur FiRS.

§ 8 Avgifter
Årsmötet har rätt att fatta beslut om medlemsavgift, i enlighet med beslut om medlemsavgifter från
Feministiskt initiativ

§ 9 Organisation
FiRS högsta beslutande organ är årsmötet. Högsta beslutande organ mellan årsmöten är
medlemsmötet. Verksamheten leds mellan årsmöten av en styrelse. Medlemmarna kan organisera sig i utskott, arbetsgrupper, medlemsgrupper och kommunföreningar av både geografisk och tematisk karaktär.

§ 10 Föreningens styrelse
FiRS styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen bör sammansättas med beaktande av geografisk representation och intersektionell analys. Endast fullvärdiga medlemmar i FiRS är valbara till styrelsen.

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst elva (11) ordinarie styrelseledamöter samt minst fem (5) suppleanter. Antalet ordinarie ledamöter ska vara ojämnt. Bland styrelsens ledamöter ska en ordförande, vice ordförande och kassör utses särskilt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner. 

När ordinarie styrelseledamot anmält förhinder att närvara på styrelsemöte ska en suppleant lämnas möjlighet att tjänstgöra i ledamotens ställe. Suppleant som inte är tjänstgörande saknar på styrelsemöte rösträtt, men har yttrande- och förslagsrätt. Suppleanter inträder i den rangordning de fått på årsmötet. Rangordningen bestäms i första hand av antal röster i andra hand av den ordning valberedningen föreslår.

Styrelsens ledamöter väljs på en period av två (2) år. Ordförande och vice ordförande väljs växelvis på två olika årsmöten. Hälften av de övriga ledamöterna väljs växelvis på två olika årsmöten.

Ordförande leder styrelsens arbete. Vice ordförande antar vid ordförandens frånvaro dennes uppgifter. Om vice ordförande inträder i ordförandens ställe under en längre period kan styrelsen inom sig utse tillförordnad vice ordförande som träder in i vice ordförandens ställe.

Styrelsen ska ha minst sex (6) protokollförda möten per år. Protokollen ska bevaras på betryggande sätt och finnas tillgängliga för medlemmar att ta del av vid begäran. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid omröstning fastställs beslutet genom lottning.

§ 11 Vakanta uppdrag under mandatperiod
Om styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden ska suppleant träda in som
ordinarie ledamot. Om suppleanter saknas kan fyllnadsval hållas för att fylla den vakanta platsen. Fyllnadsval av styrelseledamot eller suppleant kan endast ske på extra årsmöte. Detta ska då framgå
av kallelsen. Om person med politiskt förtroendeuppdrag avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på tidigast möjliga medlemsmöte. Valen bereds av valberedningen i enlighet med § 20.

§ 12 Utskott och arbetsgrupper
Medlemmarna kan organisera sig i utskott och arbetsgrupper. Utskotten kan arbeta med såväl
politiska som organisatoriska frågor. Utskotten är av bestående karaktär, ska utgöras av minst en
ansvarig medlem och ska godkännas av styrelsen. Arbetsgrupper inrättas vid behov för
tidsbegränsade uppdrag. Initiativ till utskott och arbetsgrupper kan tas av såväl styrelsen som av
medlemmarna.

§ 13 Medlemsgrupper
Medlemmarna kan organisera sig i medlemsgrupper utifrån tema eller intresse. Medlemsgruppen ska
ha en ansvarig kontaktperson. Initiativ till medlemsgrupper tas av medlemmarna och gruppen ska
godkännas av styrelsen. Vid bildandet av medlemsgrupp ska alla berörda medlemmar informeras.
Gällande medlemsgrupper i övrigt hänvisas till Feministiskt initiativs nationella stadgar.

§ 14 Kommunföreningar
Alla kommunföreningar i Stockholms län är automatiskt del av FiRS.
Kommunförening som inte är konstituerad och därför saknar styrelse förvaltas av FiRS styrelse.
Gällande kommunföreningar i övrigt hänvisas till Feministiskt Initiativs nationella stadgar.

§ 15 Unga Feminister Stockholm
Unga Feminister är Feministiskt initiativs ungdomsförbund. Unga Feminister Stockholm är en samarbetsorganisation till FiRS, men är en egen organisation, med egna stadgar, egen verksamhet och egna medlemmar.

§ 16 Medlemsmöten och andra medlemsträffar
Medlemsmötet är FiRS högsta beslutande organ mellan årsmöten.

FiRS ska vid behov hålla möten för samtliga medlemmar i föreningen, dock minst ett medlemsmöte utöver årsmötet. Medlemsmöten syftar till att utgöra ett forum för diskussioner, föredrag, debatter etc. Medlemsmöten har rätt att fatta beslut om den löpande verksamheten.

Kallelse till medlemsmöte sker på initiativ från styrelsen eller från beslut av tidigare medlemsmöte. Om minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen kräver det är styrelsen skyldig att snarast inbjuda till ett medlemsmöte.

Kallelse till medlemsmöte för regionens samtliga medlemmar skickas via e-post. Medlem kan på förfrågan till styrelsen få kallelse utskickad med post. Kallelse till medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Förslag till dagordning ska bifogas, och information om beslutsfrågor ska finnas för nedladdning. I kallelsen ska det tydligt framgå var möteshandlingarna kan laddas ner

FiRS kan också hålla sammankomster i form av öppna medlemsträffar. Om styrelsen så beslutar kan medlemsmöten vara öppna även för andra än medlemmar.

§ 17 Beslut och rösträtt på medlemsmöte
Beslut på medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgiften för innevarande år senast två veckor innan mötet. Medlem kan rösta på medlemsmöte via ombud. Medlem kan endast agera ombud till en medlem. Fullmakt lämnas in vid registreringen och tas upp i röstlängden. För personval och i enkla frågor kan styrelsen besluta om att valet förrättas digitalt under en period efter medlemsmötet, och att alla medlemmar oavsett närvaro vid medlemsmötet har rösträtt.

§ 18 Årsmöte
FiRS högsta beslutande organ är årsmötet. För årsmöte gäller samma regler som för medlemsmöte förutom det som stadgas i denna paragraf. Årsmöte ska hållas under perioden 1 januari–30 april. Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast nio (9) veckor före årsmötet. Förslag till dagordning ska bifogas och styrelsens propositioner ska då finnas för nedladdning. Medlem har motionsrätt. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet och ligga uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar, övriga handlingar och valberedningens förslag senast två (2) veckor före årsmötet. Samtliga beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Personval där det finns mer än en kandidat ska genomföras med sluten votering.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 • Årsmötets öppnande
 • Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning och övriga ärenden
 • Val av mötesordförande 
 • Val av mötessekreterare 
 • Val av justerare
 • Val av rösträknare
 • Val av beredningsgrupp för beredning av valberedning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse
 • Resultat- och balansrapport
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter
 • Val av ordförande
 • Val av vice ordförande
 • Val av kassör
 • Val av övriga ledamöter
 • Fastställande av antalet suppleanter
 • Val av suppleanter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Fastställande av antal ordinarie och suppleanter i valberedningen
 • Val av valberedning och suppleanter
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget
 • Styrelsens propositioner och inkomna motioner
 • Övriga ärenden som anmälts vid fastställande av dagordningen
 • Årsmötets avslutande

Om utlyst mötestid inte räcker till ska mötet ta beslut om mötestiden ska förlängas. Om mötet beslutar att inte förlänga mötestiden, ska frågor som inte hinner behandlas bordläggas till extra årsmöte enligt § 19.

§ 19 Extra årsmöte
För extra årsmöte gäller samma regler som för medlemsmöte förutom det som stadgas i denna paragraf. Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar lämnar in en skriftlig begäran. Extra årsmöte kan även hållas då samtliga ärenden till det ordinarie årsmötet inte hunnit behandlas enligt sista stycket § 18. Kallelsen ska innehålla information varför det extra årsmötet sammankallas och dagordning ska bifogas. Handlingar ska finnas tillgängliga senast en (1) vecka före mötet.

§ 20 Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter och valfritt antal suppleanter.

Ledamöter i valberedningen väljs för ett (1) år i taget av årsmötet. Val av valberedning ska beredas av en beredningsgrupp som utses på årsmötet. Sammankallande utses inom valberedningen. Valberedningen tillträder dagen efter årsmötet. Vid avsägelse eller frånfälle av ledamot i valberedningen under mandatperioden ersätts denna av en suppleant. Suppleanter inträder i den rangordning de fått på årsmötet. Rangordningen bestäms i första hand av antal röster i andra hand av den ordning beredningsgruppen föreslår. Ny ledamot i valberedningen kan också tillsättas genom fyllnadsval på medlemsmöte. Ledamot i valberedningen som innehar ett politiskt uppdrag får ej delta i beredningen av val till det uppdraget.

§ 21 Valberedningens uppgift
Valberedningens uppgift är att bereda val och förorda kandidater till föreningsstyrelsen, till revisorer
och till föreningens lista till regionala val samt förtroendeuppdrag i regionen. I det fall en kommun
saknar kommunförening ska valberedningen också bereda och förorda lista till lokala val samt
förtroendeuppdrag i kommuner. Valberedningen förväntas uppmana medlemmar att komma in med nomineringar till de val valberedningen har att bereda. Valberedningens urval av kandidater behöver inte begränsas till inkomna nomineringar. Valberedningens arbete ska genomsyras av en intersektionell analys och särskilt beakta föreningens representativitet utifrån medlemmarna och deras geografiska spridning i Stockholms län. Valberedningens uppgift är också att på årsmöten och andra medlemsmöten administrera val till föreningsstyrelsen, till revisorer och till föreningens lista till lokala och regionala val samt förtroendeuppdrag inom kommuner och region. Valberedningen har även till uppgift att vid avsägelse eller frånfälle av ledamöter i föreningsstyrelsen, förtroendevalda i regionen och i förekommande fall kommuner eller av revisorer, administrera fyllnadsval i enlighet med föreningens stadga.

§ 22 Valkonferens
Valkonferens hålls för att välja och fastställa kandidatlistor för val till regionfullmäktige. Kallelse till valkonferens ska vara medlemmarna tillhanda senast fem (5) veckor före valkonferensen.

Propositioner ska då finnas för nedladdning eller bifogas. Medlem har motionsrätt. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före valkonferens och ligga uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast en (1) vecka före valkonferensen. Valberedningens förslag till kandidatlista ska finnas för nedladdning senast två (2) veckor före konferensen.

På valkonferensen ska följande punkter behandlas utöver formaliapunkterna:

 • Val till listor för parlamentariskt initiativ
 • Fastställande av listor
 • Styrelsens propositioner och inkomna motioner

§ 23 Förtroendeuppdrag
Kandidatlistor för val till regionfullmäktige samt till kommunfullmäktige väljs och fastställs vid
valkonferens, i enlighet med Feministiskt initiativs stadgar. Val till övriga förtroendeuppdrag sker på årsmöte eller medlemsmöte. Endast medlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag.

§ 24 Revisorer
På årsmötet väljs två (2) ordinarie revisorer samt en revisorssuppleant. Revisorerna har att granska föreningsstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna ska verkställa revision och avge revisionsberättelse till årsmötet. Föreningsstyrelsen ska efter avslutat räkenskapsår för revisorerna göra tillgängligt bokslut och andra för revisorerna relevanta handlingar. Revisorer får på begäran även ta del av handlingarna under året. Revisorerna väljs för två (2) år i taget av årsmötet. De ordinarie revisorerna ska väljas växelvis på vartannat årsmöte. Revisorssuppleant väljs ett (1) år i taget av årsmötet. Revisorer eller revisorssuppleant kan ej inneha något förtroendeuppdrag i styrelsen. Vid avsägelse eller frånfälle av revisor under mandatperioden ersätts denna av revisorssuppleanten. Om suppleant saknas kan revisor adjungeras in av valberedningen.

§ 25 Val av ombud till nationella kongressen
Kongressombud väljs vid medlemsmöte och i enlighet med Feministiskt initiativs stadgar. Endast
medlemmar i FiRS kan väljas. Ombudsgruppens sammansättning bör beakta geografisk representation och spegla Feministiskt initiativs tankar om intersektionalitet, antirasism och normkritik. Utöver kongressombuden kan ersättare väljas som träder in om ombud inte kan delta vid kongressen. Ersättarna rangordnas och ersätter ombud i ordningsföljd. FiRS kommunföreningar och medlemsgrupper kan nominera ombud bland sina egna medlemmar efter uppmaning av styrelsen. Nomineringarna behandlas av styrelsen som presenterar ett förslag. Förslaget ska innehålla god geografisk spridning med minst ett ombud per kommunförening eller medlemsgrupp om det är möjligt med hänsyn till antalet tilldelade ombud till FiRS. Därefter fördelas ombud i förhållande till antal medlemmar i respektive kommun.

§ 26 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret, alltså 1 januari – 31 december. Verksamhetsåret är perioden mellan ordinarie årsmöten.

§ 27 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, två i förening.

§ 28 Stadgeändring
Förslag om ändring i dessa stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motion eller proposition. Beslut
om stadgeändring fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Vid stadgeändring ska den nationella styrelsen informeras.

§ 29 Föreningens upplösning
Upplösning av organisationen sker om det röstas igenom av 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst tolv (12) veckor emellan, varav ett kan vara extra årsmöte. I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras till den nationella föreningen Feministiskt Initiativ. I den händelse delar av föreningens ekonomiska tillgångar härrör från partistöd ska dessa tillgångar hanteras i enlighet med vid var tid gällande regelverk för partistödet.

§ 30 Tolkningsföreträde
Föreningsstyrelsen har företräde i tolkning av denna stadga