Nu ska Stockholms stad genusbudgeteras

Killar kostar mer än tjejer. Det visar en pilotstudie i genusbudgetering som genomfördes i Stockholms stad under 2015. Nu ska alla nämnder och bolag analyseras ur ett genusperspektiv för att motverka fler orättvisor.

– Det handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna. Vem får kosta pengar? Vi misstänkte att resultatet skulle visa på en obalans, och det har vi papper på nu, säger Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Under 2015 fick fyra förvaltningar i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin budgetprocess. Rapporten visar nu att det är ett fungerande tillvägagångssätt för att upptäcka snedfördelning av resurser.

Resultaten från pilotstudien visar bland annat följande:

  • Idrottsförvaltningens analys av föreningsbidrag visar att bidragen fördelas ojämnt mellan könen, ca 60 procent ges till pojkar och ca 40 procent till flickor.
  • Skarpnäcks analys av fritidsgårdarna visar att pojkarna kostade 67 procent av utfallet om ca 6 mnkr och flickorna 33 procent. Detta motsvarar ca 4 mnkr för pojkarna och ca 2 mnkr för flickorna.

Nästa år ska hela Stockholm stad genusbudgeteras
Nästa år har alla nämnder och styrelser fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, för vilket det är avsatt en miljon kronor. Jämställdhetsintegrerad budgetprocessen innebär att könsuppdelad statistik samlas in för att sedan analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. När analysen är gjord ska offentliga medel omfördelas så att kvinnor och män får del av lika mycket pengar.

– Vi har en skyldighet att erbjuda alla invånare likvärdig service, det kan vi inte säga att vi gör idag. Att fördela makt och pengar på ett rättvist sätt är förutsättningen för ett jämställt Stockholm, fortsätter Gita Nabavi.

Läs hela rapporten.

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75

Slutet på jourernas skakiga finansiering

Över 14 miljoner kronor kommer delas ut till organisationer som arbetar mot våld i nära relationer under 2016. Totalt sett får 15 organisationer verksamhets-, förenings- och projektbidrag. Nytt för nästa år är att staden ska ingå partnerskap med civilsamhället för att säkra organisationer långsiktig finansiering. – Det är väl ingen som på riktigt tror att problemet med män som slår kommer upphöra vid årsskiftet, säger Anna Rantala Bonnier (Fi).

Verksamhetsbidragen utgör merparten av summan och uppgår till 11,8 miljoner kronor. Kvinnojourerna är då fortsatt prioriterade och får höjda anslag om totalt 1,6 miljoner. Bland annat får Somaya kvinno- och tjejjour, Qjouren och Alla kvinnors hus högre verksamhetsbidrag 2016.

Nytt för nästkommande år är också att staden ska ingå partnerskap med civilsamhället. Under 2016 ska socialförvaltningen utveckla former för idéburet offentligt partnerskap mellan staden och civilsamhället. Syftet är att säkra organisationernas långsiktiga finansiering.

– Det är väl ingen som på riktigt tror att problemet med män som slår kommer upphöra vid årsskiftet. Det enda rimliga är därför att inleda längre samarbeten för att säkra jourerna långsiktig finansiering, säger Anna Rantala Bonnier (Fi), gruppledare socialnämnden.

Fler beslut om beviljade medel till organisationer som arbetar mot våld i nära relationer fattas under verksamhetsåret 2016.

För mer information:

Zandra Bergman
Pressekreterare, Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75