Diskrimineringen störst i Stockholms förorter

För första gången har Stockholm stad kartlagt upplevelser av diskriminering och studien visar på stora skillnader mellan innerstan och förorten. Vanligast är diskriminering i bostadsområden med fler utrikesfödda så som Skärholmen, Rinkeby/Kista och Farsta.

Stockholm ska vara en stad för alla. En viktig del är då att synliggöra förekomst av diskriminering. Därför har Stockholm stad låtit göra en studie som beskriver upplevelser av diskriminering i Stockholms stad.

– Detta är första gången staden ställer frågor om upplevelser av diskriminering. Vi ser hur segregationen i Stockholm går hand i hand med strukturell diskriminering, där boende i Skärholmen och Rinkeby upplever mer diskriminering jämfört med boende på exempelvis Södermalm, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), med ansvar för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

Studien visar på:

– Medborgarundersökningen och brukarundersökningarna visar att det finns ett stort antal personer som upplever att de blivit diskriminerade. Hälften uppger att det är i kontakt med Stockholm stads verksamheter som diskrimineringen ägt rum.
– De vanligaste diskrimineringsgrunderna är etnicitet, därefter kön, funktionsnedsättning och ålder.
– Att upplevelsen av diskriminering varierar kraftigt mellan olika stadsdelsnämndsområden.


Diskrimineringen som störst i Skärholmen, Rinkeby/Kista och Farsta

Stockholms stad genomför varje år en medborgarundersökning. Medborgarundersökningen år 2016 innehöll för första gången frågor om upplevd diskriminering.I medborgarundersökningen finns också statistik nedbrutet på olika stadsdelsnämndsområden. Ett mönster är tydligt, det är vanligare med upplevelse av diskriminering i bostadsområden med fler utrikesfödda och med fler låginkomsttagare.

I Skärholmen ansåg 23 procent av de svarande att det ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt” att de under de senaste tolv månaderna har upplevt diskriminering. För Rinkeby-Kista var motsvarande andel 21 procent och för Farsta 18 procent. Andelarna i Älvsjö, Östermalm och Södermalm var långt lägre, närmare bestämt 4 procent, 5 procent och 7 procent.

– För att motverka diskrimineringen har vi genomfört ett antal antidiskrimineringsinsatser. Stadens chefer har fått utbildning om rasism och jämställdhet. Vi jobbar också med att stärka ungas egenmakt och kunskap om sina rättigheter, framförallt i socioekonomiskt utsatta områden. Men det finns självklart mycket kvar att göra, fortsätter Sissela Nordling Banco (Fi).

Mer om ”En studie om diskriminering i Stockholms stads verksamheter”
Studien bygger på enkätsvar från 2016-års medborgarundersökning och brukarundersökning samt på intervjuer med företrädare för antidiskrimineringsbyråer, chefer för olika verksamheter inom Stockholms stad, med personer som anser att de blivit utsatta för diskriminering med flera.

Studien ger inte en statistiskt fastställd och allmängiltig sanning om förekomst av diskriminering i Stockholms stad, men ger en indikation på vilka personer och grupper i Stockholm stad som upplever diskriminering. Studieresultaten bekräftas även av Antidiskrimineringsbyråerna och av DO:s slutsatser.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här.


Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarar för mänskliga rättigheter i Stockholms stad

För mer information:
Ring Feministiskt initiativ Stockholms pressjour på 0761 22 91 75