8 mars

I dag är det den Internationella kvinnodagen som uppmärksammar kvinnans ställning och den avsaknad av jämställdhet som finns idag. Sedan 1977 rekommenderar FN ett allmänt firande av denna dag.

Under de senaste 100 åren har kvinnokampen lett till stora förändringar. I Sverige har resultatet bland annat varit att kvinnor fått allmän rösträtt och blivit valbara till riksdagen. Inom utbildningsväsendet säger läroplanerna att man ska verka för jämställdhet och motverka könsroller. Föräldraförsäkring ger föräldrar rätt att dela ledighet när barnet föds och 60 dagar reserveras för vardera föräldern och kan inte överlåtas. När det handlar om kvinnans ställning på arbetsmarknaden finns en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och 1947 infördes det en lag om lika lön för samma tjänst för de som är statligt anställda.

Tyvärr är det mycket arbete som återstår innan vi har uppnått jämställdhet mellan könen. Idag finns det tydliga könsroller som präglar förskolan och skolan, mönster som måste brytas. Flickor och pojkar behandlas olika av oss vuxna på grund av föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Trots att vi har en lag som ger föräldrar rätt att dela föräldraledigheten, tar mammorna idag ut 83 procent av all ledighet. Det beror på invanda mönster och förlegade attityder, och det så kallade fria valet är inget annat än en illusion. På arbetsmarknaden värderas kvinnors arbete idag generellt lägre än mäns. Det könsbundna lönegapet består; idag är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner 14,3 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:51 varje dag.
Feministiskt initiativ vill verka för att förändra detta. Vi vill att alla kommuner särredovisar hur de arbetar med formuleringarna om jämställdhet i läroplanen och vi vill att föräldraförsäkring individualiseras. Fi ska verka för att principen om ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla. För detta krävs en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden.

Den 8 mars finns det mycket fira, men det är också en dag att tillsammans samla kraft för att fortsätta kampen för kvinnans ställning och jämställdhet.

Isabella Pettersson

Daniel Jangmyr
Feministiskt initiativ Region Stockholm