Kallelse till årsmöte för Feministiskt initiativ Region Stockholm 2013

Tid: Lördag 16 februari 2013, kl. 9.15–16.00. Registrering kl. 9.15–9.45, mötet startar kl. 9.45. Lunch intas på egen hand.
Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Kommunikationer: T-bana Rådmansgatan
Tillgänglighet: God

Senast den 26 januari ska motioner ha kommit in till styrelsen. De ska i första hand skickas som Word-dokument eller motsvarande till stockholm@feministisktinitiativ.se. Vill du skicka motioner per post är adressen Fi Region Stockholm, Box 2056, 103 12 Stockholm. Inkomna motioner läggs upp på forumet senast den 28 januari.

Röstberättigade är närvarande på mötet som är medlemmar i Feministiskt initiativ 2013 och har uppgett adress i Stockholms län till nationella medlemsregistret. Du kan enkelt ordna ditt medlemskap på http://www.feministisktinitiativ.se/ta_initiativ.php. Har du betalat in avgiften senare än 26 januari, ta gärna ta med kopia på betalningen. Det är också möjligt att betala medlemsavgift i samband med registreringen.

Handlingar till årsmötet finns från den 2 februari på http://www.feministisktinitiativ.se/forum, under rubriken Stockholms län, kategori FiRS och tråden FiRS årsmöte 16 februari 2013 (direktlänk). Där hittar du också tips om hur du går tillväga för att skriva motioner. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta snarast möjligt forumet@feministisktinitiativ.se.

Följande ingår i denna kallelse
Dagordning
Meddelande från valberedningen – ladda ner pdf
Styrelsens proposition – ladda ner pdf

Följande handlingar kommer att läggas upp på forumet
Denna kallelse och bilagor
I rätt tid inkomna motioner
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2013
Valberedningens förslag på styrelse

Skriv ut och ta med dina egna handlingar, endast sena tillägg kommer att delas ut på plats.

Frågor eller problem? Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se eller ring till vår medlems¬telefon 0736-52 18 36.

Dagordning
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av dagordning
3 Val av ordförande för årsmötet
4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare
5 Val av justerare tillika rösträknare
6 Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst
7 Fastställande av röstlängd
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter
12 Val av ordförande, vice ordförande och kassör
13 Val av övriga ledamöter och suppleanter
14 Val av två revisorer
15 Val av valberedning
16 Fastställande av verksamhetsplan
17 Styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
18 Övriga ärenden
19 Årsmötets avslutande