Stockholm gör sig redo för att barnkonventionen blir lag

Stockholms stad har för första gången tagit fram ett stadsövergripande program för barnets rättigheter och inflytande. Programmet börjar gälla 2018 och implementeras till och med 2022. Ambitionen är att stadens samtliga verksamheter då ska arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen.

Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm

Stockholms stad har för första gången tagit fram ett stadsövergripande program för barnets rättigheter och inflytande. Programmet börjar gälla 2018 och implementeras till och med 2022. Ambitionen är att stadens samtliga verksamheter då ska arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen.

Nästa år har regeringen för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag. I Stockholm sätter vi igång med arbetet redan nu och har därför tagit fram ett stadsövergripande program för barnets rättigheter och inflytande.

– Vi måste lyssna på barn när vi tar beslut som berör barn. Flera av kommunens kärnverksamheter så som skola, socialtjänst och stadsplanering gör det. Därför är det särskilt viktigt att just kommunen jobbar med barns rättigheter och inflytande, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm.

Sverige har tidigare fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att barnkonventionen inte är tillräckligt känd hos yrkesverksamma i den kommunala sektorn. Det kommunala självstyret har bedömts vara ett hinder i implementeringen av barnkonventionen.

– Ofta blir barns rättigheter underställda vuxnas behov. Men barn har egna rättigheter och de ska inte sättas på undantag, säger Anna Rantala Bonnier (Fi).

Läs mer i majoritetens debattartikel ”Barn har rättigheter här och nu.”

Mer om barnrättsprogrammet
Barnrättsprogrammet går nu ut på remiss och ska beslutas i kommunfullmäktige under hösten. Programmet ska börja gälla 2018 och kommer implementeras till och med 2022. Ambitionen är att stadens samtliga verksamheter då ska arbeta med utgångspunkt i barnkonventionen. Det kommer bland annat handla om införa barnchecklistor, tjänsteutlåtanden med barnkonsekvensanalyser och satsningar på kunskapsinsatser.

Barnrättsprogrammet har fem övergripande mål:

Beslutsfattare och medarbetare ska beakta barnperspektivet och omsätta barnets rättigheter i alla beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet
Barns rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering ska säkerställas
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade
Barn och vuxna ska ha kunskap om barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken
Barn ska vara trygga och skyddas mot fysiskt och psykiskt våld

För mer information:
Ring Feministiskt initiativ Stockholms pressjour på 0761 2291 75