Stoppa fria skolvalet och förstatliga skolan

Skolkommissionen presenterade i dag ett delbetänkande, som innehåller nationella målsättningar för skolan samt en långsiktig plan med utvecklingsområden. Feministiskt initiativ välkomnar flera av förslagen men menar att de är långt ifrån tillräckliga för att garantera likvärdigheten i svensk skola och kompensera för ett allt mer segregerat samhälle.

OECD rekommenderade skolkommissionen att vidta genomgripande åtgärder för att lösa Sveriges skolkris. De pekade bland annat på att det fria skolvalet och kommunaliseringen av den svenska skolan har lett till ökad segregation och minskad likvärdighet. Ändå presenterar skolkommissionen förslag som till största del behåller nuvarande system med mindre justeringar. Feministiskt initiativ menar att de krävs större förändringar för att säkerställa att skolan klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Feministiskt initiativ föreslår därför att:

  • Det ”fria” skolvalet stoppas. Alla ska ha en bra skola i sitt närområde. Vissa skolor kan ha särskilda kvoter på skolorna i syfte att motverka boendesegregationens effekter. Skolor, klasser och arbetsenheter ska ha en så bred social sammansättning av elever som möjligt.
  • Det ska bara vara möjligt att sätta sitt barn i kö till fristående skolor från 6 års ålder genom en gemensam kö. Intagningen till fria skolor ska ske genom lottning. Särskilda behov ska dock prioriteras, exempelvis på grund av funktionsnedsättningar.
  • Skolan ska förstatligas helt. Staten måste ta ett helhetsgrepp för att garantera jämlikhet och fördela resurserna utifrån behov. Elevernas socioekonomiska bakgrund och deras utsatthet, exempelvis för diskriminering och rasism ska vara en faktor i bedömningen.
  • Nyanlända elever ska fördelas jämnt över hela staden och alla skolor (inklusive friskolor) alla ska erbjuda språkintroduktionsprogram. Kommuner ska erbjuda bussning vid behov.
    Feministiskt initiativ anser därutöver att det är anmärkningsvärt att skolkommissionen varken nämner diskriminering, jämställdhet eller rasism i sin rapport. Den strukturella maktanalysen är helt frånvarande. Inte heller nämns hur skolan ska bli bättre på att leva upp till sitt uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.